ફોર્મસ

અરજદાર અત્રે જે વાદગ્રસ્ત હુકમથી નારાજ થયેલ અને તેની સામે રીવીજન/અપીલ અરજી કરવા માંગતા હોય તો તેઓ લેખિતમાં તેઓની રજુઆત અરજી આપી શકે છે. આ માટે કોઈ નિયત ફોર્મ નથી.

SSRD

Also In This Section