સંપર્ક

ગુજરાત મહેસૂલી પંચની કચેરી,
ડી-૧, બહુમાળી મકાન,
લાલદરવાજા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧
phone +૯૧-૭૯-૨૫૫૦૬૭૮૫ (જનરલ)
 
 
નામ હોદોસંપર્ક નંબર
અધ્યક્ષશ્રી૦૭૯-૨૫૫૦૬૭૮૫
શ્રી આર. ડી. પટેલ સભ્યશ્રી૦૭૯-૨૫૫૦૬૭૮૫
શ્રી મનોજ આર. કોઠારી સભ્યશ્રી૦૭૯-૨૫૫૦૬૭૮૫
શ્રી સુધીર બી. પટેલ સભ્યશ્રી૦૭૯-૨૫૫૦૬૭૮૫

SSRD