સંપર્ક

ગુજરાત મહેસૂલી પંચની કચેરી,
ડી-૧, બહુમાળી મકાન,
લાલદરવાજા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧
phone +૯૧-૭૯-૨૫૫૦૬૭૮૫ (જનરલ)
 
 
નામ હોદોસંપર્ક નંબર
શ્રી આઈ. બી. વાઘેલા(ઈ.) અધ્યક્ષશ્રી૦૭૯-૨૫૫૦૬૭૮૫
શ્રી આઈ. બી. વાઘેલા સભ્યશ્રી૦૭૯-૨૫૫૦૬૭૮૫
શ્રી જે. કે. આસ્તિક સભ્યશ્રી૦૭૯-૨૫૫૦૬૭૮૫
શ્રી બી. એમ. ચાવડા સભ્યશ્રી૦૭૯-૨૫૫૦૬૭૮૫

SSRD