સંપર્ક

ગુજરાત મહેસૂલી પંચની કચેરી,
ડી-૧, બહુમાળી મકાન,
લાલદરવાજા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧
phone +૯૧-૭૯-૨૫૫૦૬૭૮૫ (જનરલ)
 
 
નામ હોદોસંપર્ક નંબર
શ્રી કે. કે. ભટ્ટ અધ્યક્ષશ્રી+૯૧-૭૯-૨૫૫૦૬૭૮૫
શ્રી એમ. પી. ગમારા સભ્ય
+૯૧-૭૯-૨૫૫૦૬૫૯૧
+૯૧-૭૯-૨૫૫૦૬૭૮૫ (ફેક્ષ)

SSRD