માહિતી મેળવવાનો અધિકાર

હોદ્દો નામ સંપર્ક નંબર
પ્રથમ એપેલેટ અધિકારી અધ્યક્ષ શ્રી, શ્રી કે. કે. ભટ્ટ- ગુજરાત મહેસુલ પંચ, અમદાવાદ
+૯૧ ૭૯ ૨૫૫૦૬૯૨૪
જાહેર માહિતી અધિકારી શ્રીમતી જયશ્રી ઝરુ, રજીસ્ટ્રાર - ગુજરાત મહેસુલ પંચ, અમદાવાદ
+૯૧ ૭૯ ૨૫૫૦૬૭૮૫
મદદનીશ માહિતી અધિકારી શ્રી મયુર ઠક્કર, નાયબ મામલતદાર, હેડક્લાર્ક - ગુજરાત મહેસુલ પંચ
 

SSRD

Also In This Section