માહિતી મેળવવાનો અધિકાર

હોદ્દો નામ સંપર્ક નંબર
પ્રથમ એપેલેટ અધિકારી સભ્ય શ્રી, શ્રી આર. ડી. પટેલ - ગુજરાત મહેસુલ પંચ, અમદાવાદ
૦૭૯-૨૫૫૦૬૭૮૫
જાહેર માહિતી અધિકારી શ્રી એમ. એન. ઠક્કર, ડેપ્યુટી રજીસ્ટ્રાર - ગુજરાત મહેસુલ પંચ, અમદાવાદ
૦૭૯-૨૫૫૦૬૭૮૫
મદદનીશ માહિતી અધિકારી શ્રી બી. કે. લીમ્બાચીયા, ડેપ્યુટી મામલતદાર - ગુજરાત મહેસુલ પંચ
 

SSRD

Also In This Section