કામકાજના નિયમો (મુખ્ય કાયદા)

પંચના મુખ્ય કાર્યો

ગુજરાત મહેસુલ પંચની સત્તા મર્યાદામાં(જ્યુરીડીક્શન) માં આવતાં વિવિધ અધિનિયમો તથા તેની વિવિધ કલમો/પેટા કલમો હેઠળ ફેરતપાસણી/અપીલ અરજીઓ અરજદારશ્રી/સરકારશ્રી દ્રારા રજુ કરવામાં આવે છે. તે અધિનિયમો તથા તેની કલમો/પેટા કલમોની વિગતો નીચે મુજબ છે.

 
 • મુંબઈ ગણોત અને ખેત જમીન અધિનિયમ-૧૯૪૮
  કલમ-૭૬ નીચે રીવીજન અરજી
  કલમ- ૪,૧૪,૧૫,૨૫,૨૯,૩૧,૩૨ થી ૩૨-યુ,૪૩-એ,૬૩,૬૪,૭૪,૭૬,૭૬-એ, ૮૪,૮૪-એ,૮૪-બી,૮૪-સી,૮૪-ડી,૮૫-એ,૮૮-એ,૮૮-બી,૮૮-સી,૮૮-સીએ અને ૮૮-સીબી
 • ગુજરાત ખેત જમીન ટોચ મર્યાદા અધિનિયમ-૧૯૬૦
  કલમ-૩૮ હેઠળ રીવીજન
  કલમ-૨૦,૨૧,૨,૬,૮ અને ૯
  કલમ-૩૬ હેઠળ અપીલ
  કલમ-૩૫,૩૬,૩૭ અને ૩૮
 • ધી મુંબઈ જમીન મહેસુલ અધિનિયમ-૧૮૭૯
  કલમ-૩૭(૨) અને ૭૯-એ (એ) હેઠળ અપીલ અરજી
  કલમ : ૩૯-એ
 • ધી મુંબઈ પબ્લીક ટ્રસ્ટ એક્ટ-૧૯૫૦
  કલમ-૩૬(૩) હેઠળ અપીલ અરજી
 • જાગીર નાબુદી એક્ટ
 • તાલુકદારી ટેન્યોર એબોલીશન એક્ટ
 • કચ્છ ટેનન્સી એક્ટ (કચ્છ અને વિદર્ભ એરીયા)
 • કચ્છ ઈનામ એબોલીશન એક્ટ
 • સૌરાષ્ટ લેન્ડ રીફોમ્સ એક્ટ
 • એસ્ટેટ એક્વીઝીશન એક્ટ
 • બારખલી એબોલીશન એક્ટ
 • સર્વાઈવીંગ એલેનેશન એબોલીશન એક્ટ
 • પટેલ વતન એબોલીશન એક્ટ
 • ગુજરાત પંચાયત અધિનિયમ - કલમ-૧૧૩
 • બોમ્બે રેવન્યુ ટ્રીબ્યુનલ એક્ટ-૧૯૫૭ : -
  કલમ-૧૭ હેઠળ રીવ્યુ અરજી
  કલમ-૨૦ હેઠળ રીસ્ટોરેશન અરજી
  કલમ-૨૪ અને ૨૫ હેઠળ એબેટમેન્ટ
  કલમ-૨૮ હેઠળ પરચુરણ અરજી
 • ખાનગી જંગલ સંપાદન એક્ટ-૧૯૭૨
  કલમ-૧૨ હેઠળ અપીલ અરજી

SSRD

Also In This Section