એકટિંગ જજીસ

અધિકારીશ્રીનું નામ હોદ્દો સરનામું / સંપર્ક
અધ્યક્ષશ્રી ગુજરાત મહેસૂલી પંચની કચેરી,ડી-૧, બહુમાળી મકાન,લાલદરવાજા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧
૦૭૯-૨૫૫૦૬૭૮૫
શ્રી આર. ડી. પટેલ સભ્યશ્રી ગુજરાત મહેસૂલી પંચની કચેરી,ડી-૧, બહુમાળી મકાન,લાલદરવાજા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧
૦૭૯-૨૫૫૦૬૭૮૫
શ્રી મનોજ આર. કોઠારી સભ્યશ્રી ગુજરાત મહેસૂલી પંચની કચેરી,ડી-૧, બહુમાળી મકાન,લાલદરવાજા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧
૦૭૯-૨૫૫૦૬૭૮૫
શ્રી સુધીર બી. પટેલ સભ્યશ્રી ગુજરાત મહેસૂલી પંચની કચેરી,ડી-૧, બહુમાળી મકાન,લાલદરવાજા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧
૦૭૯-૨૫૫૦૬૭૮૫
 

ફોર્મર જજીસ

ક્રમ અધિકારીશ્રીનું નામ સમયગાળો
૧. શ્રી ડી.વી.વ્યાસ ૦૧-૦૫-૧૯૬૦ થી ૩૧-૧૨-૧૯૬૧
૨. શ્રી આર.બી.મહેતા ૦૧-૦૧-૧૯૬૨ થી ૦૫-૦૧-૧૯૬૬
૩. શ્રી એન.સી.વકીલ ૦૧-૦૨-૧૯૬૬ થી ૩૧-૦૩-૧૯૬૬
૪. શ્રી બી.સી.વકીલ ૦૧-૦૪-૧૯૬૬ થી ૨૮-૦૨-૧૯૭૦
૫. શ્રી એચ.બી.વૈષ્ણવ ૦૧-૦૩-૧૯૭૦ થી ૨૧-૦૭-૧૯૭૧
૬. શ્રી એન.જી.શેલત ૨૬-૦૭-૧૯૭૧ થી ૨૦-૦૮-૧૯૭૨
૭. શ્રી એ.એમ.પટેલ (ઈ.ચા) ૨૧-૦૮-૧૯૭૨ થી ૦૮-૧૦-૧૯૭૨
૮. શ્રી એમ.બી.દેસાઈ ૦૯-૧૦-૧૯૭૨ થી ૦૮-૧૦-૧૯૭૩
શ્રી જે.ડી.પટેલ (ઈ.ચા) ૦૯-૧૦-૧૯૭૩ થી ૧૫-૦૪-૧૯૭૪
૧૦ શ્રી એમ.બી.દેસાઈ ૧૬-૦૪-૧૯૭૪ થી ૩૧-૦૮-૧૯૭૬
૧૧ શ્રી જે.એમ.કમોડીયા ૦૧-૦૯-૧૯૭૬ થી ૩૧-૧૦-૧૯૭૯
૧૨ શ્રી એચ.એસ.છાયા (ઈ.ચા) ૦૧-૧૧-૧૯૭૯ થી ૦૨-૦૩-૧૯૮૦
૧૩ શ્રી બી.જે.જાડેજા ૦૩-૦૩-૧૯૮૦ થી ૦૨-૧૦-૧૯૮૪
૧૪ શ્રી વી.બી બક્ષી (ઈ.ચા) ૦૩-૧૦-૧૯૮૪ થી ૧૨-૧૦-૧૯૮૪
૧૫ શ્રી કે.એમ.સતવાણી ૧૩-૧૦-૧૯૮૪ થી ૦૬-૦૫-૧૯૮૭
૧૬ શ્રી એસ.જે શાહ (ઈ.ચા) ૦૭-૦૫-૧૯૮૭ થી ૧૭-૦૫-૧૯૮૭
૧૭ શ્રી આર.એસ.છાયા ૧૮-૦૫-૧૯૮૭ થી ૧૬-૦૪-૧૯૮૮
૧૮ શ્રી એસ.જે.મુનશવ (આઈ.એ.એસ) રીટાર્ડ ૧૭-૦૪-૧૯૮૮ થી ૦૩-૦૧-૧૯૯૫
૧૯ શ્રી પી.વી.વ્યાસ (ઈ.ચા) ૦૪-૦૧-૧૯૯૫ થી ૦૭-૦૫-૧૯૯૫
૨૦ શ્રી એચ.એમ.ભટ્ટ (ઈ.ચા) ૦૮-૦૫-૧૯૯૫ થી ૨૯-૦૧-૧૯૯૬
૨૧ શ્રી. એચ.એમ.ભટ્ટ ૩૦-૦૧-૧૯૯૬ થી ૩૧-૦૫-૧૯૯૬
૨૨ શ્રી વી.જી.રીસબર્ડ ૩૦-૦૧-૧૯૯૬ થી ૦૩-૦૫-૧૯૯૬
૨૩ શ્રી કે.ડી.પરમાર (ઈ.ચા) ૦૧-૦૬-૧૯૯૬ થી ૦૩-૦૫-૧૯૯૭
૨૪ શ્રી એ.કે.ચક્રવર્તી (આઈ.એ.એસ) રીટાર્ડ ૦૩-૦૫-૧૯૯૭ થી ૦૩-૦૫-૨૦૦૦
૨૫ શ્રી કે.ડી.પરમાર (ઈ.ચા) ૦૪-૦૫-૨૦૦૦ થી ૧૦-૦૯-૨૦૦૦
૨૬ શ્રી વિનય શર્મા (આઈ.એ.એસ) રીટાર્ડ ૧૧-૦૯-૨૦૦૦ થી ૧૩-૦૮-૨૦૦૧
૨૭ શ્રી બી.કે.શાહ (ઈ.ચા) ૧૪-૦૮-૨૦૦૧ થી ૦૨-૧૧-૨૦૦૧
૨૮ શ્રી ટી.સી.એ. રંગાદુરાઈ (આઈ.એ.એસ) રીટાર્ડ ૦૩-૧૧-૨૦૦૧ થી ૧૧-૦૮-૨૦૦૬
૨૯ શ્રી વી.બી.ગાંધી (ઈ.ચા) ૧૨-૦૮-૨૦૦૬ થી ૧૬-૦૪-૨૦૦૭
૩૦ શ્રી એ.ડી.દેસાઈ (આઈ.એ.એસ) રીટાર્ડ ૧૭-૦૪-૨૦૦૭ થી ૦૧-૧૦-૨૦૦૭
૩૧ શ્રી વી.બી.ગાંધી (ઈ.ચા) ૦૨-૧૦-૨૦૦૭ થી ૨૨-૧૧-૨૦૦૭
૩૨ શ્રી વી.બી.ગાંધી ૨૩-૧૧-૨૦૦૭ થી ૦૯-૦૪-૨૦૦૮
૩૩ શ્રી કે.એમ.પટેલ (ઈ.ચા) ૧૦-૦૪-૨૦૦૮ થી ૨૨-૦૮-૨૦૦૮
૩૪ શ્રી એ.કે.નિગમ (આઈ.એ.એસ) રીટાર્ડ ૨૨-૦૮-૨૦૦૮ થી ૧૪-૦૬-૨૦૦૯
૩૫ કુ. પી.એસ.શુકલ (ઈ.ચા) ૧૫-૦૬-૨૦૦૯ થી ૩૧-૦૭-૨૦૦૯
૩૬ શ્રી એ.જે.શુકલા (આઈ.એ.એસ) ૦૧-૦૮-૨૦૦૯ થી ૧૨-૧૦-૨૦૦૯
૩૭ કુ.પી.એસ.શુકલ (ઈ.ચા) ૧૩-૧૦-૨૦૦૯ થી ૦૫-૦૭-૨૦૧૧
૩૮ શ્રી વિરલ દેસાઈ (ઈ.ચા) ૦૬-૦૭-૨૦૧૧ થી ૨૮-૦૮-૨૦૧૩
૩૯ શ્રી એન.ડી.ભટ્ટ (ઈ.ચા) ૨૯-૦૮-૨૦૧૩ થી ૨૫-૧૦-૨૦૧૪
૪૦ શ્રી આર. એમ. પટેલ (ઈ.ચા) ૨૬-૧૦-૨૦૧૪ થી ૦૯-૧૦-૨૦૧૫
૪૧ શ્રી એમ. પી. ગમારા (ઈ.ચા) ૧૦-૧૦-૨૦૧૫ થી ૧૭-૦૪-૨૦૧૬
૪૨ શ્રી કે. કે. ભટ્ટ ૧૮-૦૪-૨૦૧૬ થી ૧૯-૦૯-૨૦૧૯
૪૩ શ્રી આઈ. બી. વાઘેલા(ઈ.) ૨૦-૦૯-૨૦૧૯ થી ૨૦-૦૧-૨૦૨૦
૪૪ શ્રી આઈ. આર. દવે ૨૧-૦૧-૨૦૨૦ થી ૨૦-૦૧-૨૦૨૧
૪૫ ૨૧-૦૧-૨૦૨૧ થી કાર્યરત
ક્રમ અધિકારીશ્રીનું નામ સમયગાળો
૧. શ્રી એન.સી.વકીલ ૩૧-૦૧-૧૯૬૬ થી ૩૧-૦૩-૧૯૬૬
૨. શ્રી પી.એમ.શાહ  
૩. શ્રી એચ.બી.વૈષ્ણવ ૨૮-૦૨-૧૯૭૦ થી ૨૧-૦૭-૧૯૭૧
૪. શ્રી કે.ઓ.બધેકા ૦૧-૦૧-૧૯૬૨ થી ૩૧-૧૨-૧૯૬૨
૫. શ્રી આર.એમ.શાહ ૦૧-૦૨-૧૯૬૫ થી ૩૧-૦૧-૧૯૬૬
૬. શ્રી એ.સી.શાહ ૦૧-૦૪-૧૯૬૬ થી ૩૧-૦૩-૧૯૬૯
૭. શ્રી જી.ડી.દેસાઈ ૦૫-૦૪-૧૯૬૬
૮. શ્રી એન.આર.દેસાઈ ૦૧-૦૪-૧૯૬૭ થી ૩૧-૦૩-૧૯૬૭
૯. શ્રી એ.એમ.પટેલ ૦૧-૦૪-૧૯૬૯
૧૦. શ્રી જે.ડી.પટેલ ૦૧-૦૪-૧૯૭૦
૧૧. શ્રી એચ.કે.ઓઝા ૦૫-૧૯૭૦ થી ૩૧-૦૫-૧૯૭૩
૧૨. શ્રી ડી.જી.દેસાઈ ૯-૧૯૭૦
૧૩. શ્રી સી.એમ.જોષી ૧૨-૦૭-૧૯૭૩
૧૪. શ્રી એમ.એમ.જાડેજા ૦૯-૧૦૧૯૭૩ થી ૦૮-૧૦-૧૯૭૫
૧૫. શ્રી એચ.સી.છાયા ૧૦-૦૫-૧૯૭૪ થી ૩૧-૦૭-૧૯૮૦
૧૬. શ્રી કે.આર.મારજાડી ૧૭-૦૬-૧૯૭૪ થી ૧૦-૦૩-૧૯૭૬
૧૭. શ્રી ડી.ડી.રાઠોડ ૦૧-૧૧-૧૯૭૪ થી ૩૧-૧૦-૧૯૭૫
૧૮. શ્રી એન.જી.પટેલ ૨૦-૧૦-૧૯૭૫ થી ૨૬-૦૭-૧૯૭૬
૧૯. શ્રી વાય.એસ.શીન્દે ૧૪-૦૪-૧૯૭૬
૨૦. શ્રી એચ.વી.બક્ષી ૦૧-૧૨-૧૯૭૬ થી ૩૦-૦૬-૧૯૭૭
૨૧. શ્રી એ.આર.એચ. શેખ ૦૪-૧૧-૧૯૭૭ થી ૦૩-૧૧-૧૯૮૦
૨૨. શ્રી એ.એસ.દેસાઈ ૦૧-૧૨-૧૯૭૭
૨૩. શ્રી વી.બી.બક્ષી ૨૪-૦૮-૧૯૭૮
૨૪. શ્રી એસ.જે.શાહ ૧૧-૦૯-૧૯૮૧ થી ૧૭-૦૫-૧૯૮૭
૨૫. શ્રી સી.એમ.જોષી ૧૭-૦૮-૧૯૮૨
૨૬. શ્રી જે.એ.શેખવા ૦૨-૧૧-૧૯૮૨ થી ૦૧-૧૧-૧૯૮૫
૨૭. શ્રી આર.એસ.છાયા ૦૧-૦૫-૧૯૮૪ થી ૩૧-૧૦-૧૯૮૯
૨૮. શ્રી કે.એચ.પંડિત ૦૮-૦૮-૧૯૮૫ થી ૧૪-૦૯-૧૯૮૯
૨૯. શ્રી કે.બીજેન્દ્રસિંહ ૧૬-૧૦-૧૯૮૬ થી ૧૫-૧૦-૧૯૮૭
૩૦. શ્રી એમ.વી.સોલંકી ૨૭-૧૦-૧૯૮૭ થી ૧૮-૦૮-૧૯૮૮
૩૧. શ્રી પી.વી.વ્યાસ ૦૪-૦૪-૧૯૮૮ થી ૦૩-૦૪-૧૯૯૦
૧૭-૦૪-૧૯૯૦ થી ૧૬-૦૯-૧૯૯૩
૦૧-૧૦-૧૯૯૩ થી ૦૭-૦૫-૧૯૯૫
૩૨. શ્રી એ.જે.ખરાડી ૧૨-૦૮-૧૯૮૮ થી ૧૧-૦૮-૧૯૯૦
૧૭-૦૯-૧૯૯૦ થી ૩૦-૦૩-૧૯૯૫
૩૩. શ્રી કે.કે.વસાવડા ૧૫-૦૯-૧૯૮૯ થી ૧૪-૦૯-૧૯૯૦
૩૪. શ્રી વી.પી.માલવાની ૦૧-૧૧-૧૯૮૯ થી ૩૧-૧૦-૧૯૯૩
૨૬-૧૧-૧૯૯૩ થી ૨૫-૧૧-૧૯૯૪
૩૫. શ્રી એચ.એમ.ભટ્ટ ૦૨-૧૨-૧૯૯૧ થી ૦૧-૧૨-૧૯૯૩
૨૨-૦૪-૧૯૯૩ થી ૨૯-૦૩-૧૯૯૬
૩૬. શ્રી પી.પી.ગઢવી ૦૧-૦૨-૧૯૯૪
૩૭. શ્રી વી.જી.રીસબર્ડ ૦૧-૦૬-૧૯૯૪ થી ૩૧-૦૫-૧૯૯૬
૧૨-૦૭-૧૯૯૬ થી ૧૧-૦૭-૧૯૯૭
૪૦. શ્રી એમ.એ.મેમોન ૦૧-૦૮-૧૯૯૬ થી ૦૧-૦૮-૧૯૯૭
૪૧. શ્રી વી.બી.દેસાઈ ૦૪-૧૦-૧૯૯૭ થી ૧૩-૦૮-૨૦૦૦
૪૨. શ્રી બી.કે.શાહ ૦૭-૧૧-૧૯૯૮ થી ૧૮-૧૨-૨૦૦૨
૪૩. શ્રી એન.પી.પાવાગઢી ૧૫-૦૧-૧૯૯૯ થી ૧૪-૦૧-૨૦૦૧
૪૪. શ્રી જે.કે.પટેલ ૨૯-૦૯-૨૦૦૦ થી ૨૮-૦૯-૨૦૦૩
૪૫. શ્રી એસ.કે.સૈયદ ૧૨-૦૪-૨૦૦૧ થી ૧૧-૦૪-૨૦૦૨
૪૬. શ્રી એમ.સી.નાયક ૦૪-૦૭-૨૦૦૧ થી ૦૪-૦૭-૨૦૦૨
૪૭. શ્રી બી.ડી.જોષી ૧૫-૦૬-૨૦૦૨ થી ૧૪-૦૬-૨૦૦૩
૪૮. શ્રી બી.એન.જોષી/td> ૧૮-૧૧-૨૦૦૨ થી ૧૭-૧૧-૨૦૦૩
૪૯ શ્રી કે.એ.પટેલ ૦૯-૧૨-૨૦૦૩ થી ૦૮-૧૨-૨૦૦૪
૫૦. શ્રી વી.બી.ગાંધી ૨૧-૦૬-૨૦૦૪ થી ૦૯-૦૪-૨૦૦૮
૫૧. શ્રી કે.એ.પટેલ ૨૧-૦૨-૨૦૦૫ થી ૨૦-૦૨-૨૦૦૭
૫૨. શ્રી કે.એ.પટેલ ૨૮-૦૨-૨૦૦૭ થી ૨૪-૦૮-૨૦૦૮
૫૩. શ્રી બી.એન.જોષી ૦૧-૦૩-૨૦૦૬ થી ૨૮-૦૨-૨૦૦૭
૫૪. કુ.પી.એસ.શુકલા ૦૨-૦૯-૨૦૦૮ થી ૦૫-૦૭-૨૦૧૧
૫૫. શ્રી વિરલ દેસાઈ ૦૨-૦૯-૨૦૦૮ થી ૨૮-૦૮-૨૦૧૩
૫૬. શ્રી એન.ડી.ભટ્ટ ૦૪-૦૨-૨૦૦૯ થી ૨૫-૧૦-૨૦૧૪
૫૭. શ્રી.આર.એમ.પટેલ ૨૮-૦૫-૨૦૧૨ થી ૦૯-૧૦-૨૦૧૫
૫૮. શ્રી એમ.પી.ગમારા ૧૬-૦૧-૨૦૧૪ થી ૦૪/૦૬/૨૦૧૭
૫૯. શ્રી આઈ. બી. વાઘેલા ૦૧-૦૯-૨૦૧૭ થી ૩૧/૦૫/૨૦૨૦
૬૦. શ્રી જે. કે. આસ્તિક ૧૯-૦૮-૨૦૧૭ થી ૧૮/૦૮/૨૦૨૦
૬૧. શ્રી બી. એમ. ચાવડા ૧૯-૦૮-૨૦૧૭ થી ૧૮/૦૮/૨૦૨૦
૬૨. શ્રી આર. ડી. પટેલ ૨૬-૦૮-૨૦૨૦૨૦ થી કાર્યરત
૬૩. શ્રી મનોજ આર. કોઠારી ૦૮-૧૦-૨૦૨૦ થી કાર્યરત
૬૪. શ્રી સુધીર બી. પટેલ ૦૮-૧૦-૨૦૨૦ થી કાર્યરત

SSRD

Also In This Section